Image

PRIZNANJE Društva TIGR Primorske za leto 2022 prejme DEJAN DODIČ

Vloga vsakega praporščaka je, da s svojo prisotnostjo in z društvenim praporjem pooseblja društvo, ki ga predstavlja na nekem dogodku ali na neki slovesnosti. V tem pogledu je dejavnost praporščaka izredno pomembna, tam, kjer je praporščak, je tudi društvo. Skozi podobo praporščaka našega društva je tudi vizualno poudarjeno in hkrati slovesno poudarjeno, da na določenem dogodku sodeluje Društvo TIGR Primorske in da le to s svojim praporščakom spoštuje sporočilo takega dogodka. Zato pri nalogah praporščaka pomembno vlogo igra to, kako to nalogo posamezen praporščak izpelje. Prav zato je pri vtisu, ki ga sicer mora vsak praporščak pustiti pri prisotnih na neki slovesnosti, pomembno to, kako je praporščak urejen in kako zna svojo vlogo odigrati na spoštljiv in spodoben način. In v tem pogledu je bila dejavnost dolgoletnega praporščaka društva Dejana Dodiča zares zgledna. Vedno točen in zanesljiv je bil Dejan Dodič garancija, da je bila vloga praporščaka Društva TIGR Primorske vedno izvedena častno.
Lahko se da reči celo, da je Dejan postavljal kot praporščak nenapisana merila za to, kako naj deluje pravi praporščak. Društvo TIGR Primorske se zato z veliko hvaležnostjo zahvaljuje Dejanu, da je tako častno opravljal delo praporščaka.
Image

PRIZNANJE Društva TIGR Primorske za leto 2022 prejme MILOŠ MIKOLIČ

Dobitnik priznanja Društva TIGR Primorske Miloš Mikolič se je rodil v Ljubljani leta 1940. Med drugo svetovno vojno je izgubil očeta, ki je padel kot partizan. V Ljubljani je končal srednjo strojno šolo in delal v Saturnusu in v Iskri. Kmalu se je posvetil sindikalnemu delu in v Svobodnih sindikatih delal do upokojitve. Ob delu je pridobil pomembna organizacijska znanja, ki jih je kasneje koristno uporabil pri svojem delu za Društvo TIGR Primorske, kjer je delal kot tajnik Območne enote Ljubljana vse do sredine leta 2022, ko je resneje zbolel.
V Območni enoti Ljubljana, ki pokriva obsežen del slovenskega teritorija, skorajda ni naloge, ki je Miloš Mikolič ni opravljal. Neprecenljivo je njegovo organizacijsko delo v korist društva pri organizaciji številnih spominskih dogodkov, pri skrbi in obnovi za spomenike in pri pripravi spominskih srečanj in komemoracij. Vodil je tudi ostala organizacijska dela, kot je pridobivanje novih članov, vodil je obsežno dokumentacijo in računovodstvo svoje enote.
V Društvu TIGR Primorske izredno cenimo prispevek, ki ga je Miloš Mikolič dal delu društva, zato mu Društvo TIGR Primorske v zahvalo za njegovo neutrudno in strokovno delo podeljuje to Priznanje.
Sedaj Miloš Mikolič biva v domu za starejše občane v Bokalcah pri Ljubljani.

Priznanje je prevzel vodja OE Ljubljana Ljubo Jasnič. 
Image

PRIZNANJE Društva TIGR Primorske za leto 2022 prejme SILVANA DOBRILA

Silvana Dobrila se je rodila v Trstu v slovenski družini, 31. decembra 1955. Šolala se je za učiteljico in poučevala na slovenskih osnovnih šolah v Mačkoljah, Proseku, Boljuncu, Borštu, Ricmanjih, Domju in v Škednju, eno šolsko leto je bila zaposlena na Deželnem šolskem uradu v Trstu. Skozi leta službovanja je učence vodila na spominska obeležja iz druge svetovne vojne, v Rižarno, na Bazoviško gmajno in z njimi zbirala pričevanja pri njihovih prednikih.
Organizirala je več zgodovinskih razstav: o antifašizmu, o šolanju v času fašizma, o vlogi žensk med vojno idr. Že od mladosti je vključena v kulturno dogajanje v Ricmanjih in drugod, s predstavitvami knjig, postavitvami spomenikov in prirejanjem proslav skrbi za ohranjanje spomina na junake, ki so se borili v času fašizma in kasneje. Od leta 2011 vodi ženski pevski zbor iz Škednja, predseduje tudi sekciji VZPI-ANPI.
Image

PRIZNANJE Društva TIGR Primorske za leto 2022 prejme OBČINA HRPELJE-KOZINA

Za delovanje Društva TIGR Primorske in za negovanje tradicij organizacije TIGR ni pomembna samo dejavnost nekega posameznika, ampak je za razpoznavnost našega dela pomembno tudi, kako se širša družbena skupnost vključuje v delo društva in na kakšen način širi naša sporočila. In prav v tem pogledu so dejavnosti, ki jih spominu na primorski antifašizem posveča Občina Hrpelje-Kozina zelo razpoznavne in izjemno pomembne. Številne spominske slovesnosti, ki se jih vsakoletno prireja v Občini Hrpelje-Kozina so samo dokaz, da je spomin na TIGR še vedno močno vpet v kolektivni spomin prebivalcev te občine. Vendar samo to spoznanje ni zadostno in zato je izredno pomembno kolektivno usmerjanje tega spomina. In prav na tem področju izstopa delovanje vodstva Občine Hrpelje-Kozina, za katero se da reči, da je pravilno razumela protifašistično usmerjenost njenih prebivalcev, ki skozi spomin svojih prednikov še vedno dobro vedo, kako temno obdobje primorske zgodovine je bil čas italijanskega fašizma.
Skozi ta spomin in spoštljiv odnos do uporniške zgodovine Primorcev se v Občini Hrpelje-Kozina skozi ves čas prepletajo številne dejavnosti tudi skozi dejavnosti krajevnih skupnosti, pri čemer velja posebej poudariti dejavnost Krajevne skupnosti Ocizla, ki vsako leto organizira v sodelovanju z našim društvom spominski pohod po tigrovskih poteh. Zanimivo je videti izjemen odziv prebivalstva na take slovesnosti, saj čutijo vsi, da so to njihove prireditve.
Seveda ne gre spregledati pri negovanju spomina na TIGR tudi osebno prizadevanje županje Občine Hrpelje-Kozina Saše Likavec Svetelšek, ki je zagotovo pri tem ključna vodilna sila, hkrati pa je pri svojem delu znala pritegniti več svojih sodelavcev, tako v sami občinski upravi kot v drugih občinskih telesih in organizacijah.
Image

ZLATA PLAKETA Društva TIGR Primorske, ki jo prejme BRUNA OLENIK

Bruna Olenik je članica Društva TIGR Primorske že od leta 1994, ko je bilo društvo ustanovljeno. V tem letu, ko Bruna obeležuje svoj 80. življenjski jubilej, ima naša Bruna kaj povedati, predvsem pa pokazati, kaj je v tem dolgem obdobju dobrega naredila za naše društvo. Ni težko ugotoviti, da je bilo Brunino delo v društvu vsestransko, zagnano in hkrati je izkazovalo vse spoštovanje do negovanje spomina na TIGR in na tigrovce. Že zelo dolgo uspešno vodi območno enoto društva na Postojnskem, ki jo bogati s svojo delovno dinamiko. V dveh mandatih je bila Bruna podpredsednica društva.
Izrazito je opažena Brunina skrb za spominska obeležja tigrovcem na Postojnskem kot tudi njena skrb za grobove tigrovcev na tem območju. Veliko pozornost posveča Bruna tudi starejšim članom društva in jih obiskuje na njihovih domovih ter jim prinaša manjša darila. Ob vsem tem pa Bruna ne pozablja na pridobivanje novih članov društva, predvsem mladih, kar prinaša tudi več svežine med članstvo društva.
Brunin vzgled pove, kako pomembno je sodelovanje s članstvom, saj osebni stiki starejšim ljudem še posebej veliko pomenijo, hkrati pa ti stiki utrjujejo povezanost med člani v društvu. In prav v tem pomembnem segmentu dela s člani društva je Brunino delo neprecenljivo. Zlata plaketa po mnenju upravnega odbora Društva TIGR zato prihaja v prave roke.
Bruna, čestitamo!
Image

ZLATA PLAKETA Društva TIGR Primorske za leto 2022, ki jo prejme dr. Salvator Žitko

Dr. Salvator Žitko iz Kopra je zgodovinar, publicist in urednik. Že desetletja opravlja pomembne funkcije na področju preučevanja zgodovinske stroke. Bil je dolgoletni ravnatelj Pokrajinskega muzeja Koper, leta 2004 pa je doktoriral iz zgodovinskih znanosti na Primorski univerzi v Kopru. Leta 2005 je bil imenovan v Slovensko-hrvaško zgodovinsko komisijo in leta 2010 je postal častni član Zveze zgodovinskih društev Slovenije.
Dr. Salvator Žitko je objavil izredno veliko strokovnih zapisov iz zgodovinske stroke s posebnim poudarkom na zgodovini slovenske Istre in Primorske. Kot odličen poznavalec zgodovine TIGR-a je večkrat sodeloval na različnih strokovnih srečanjih in dogodkih, ki jih je organiziralo Društvo TIGR Primorske. S svojimi poglobljenimi strokovno zgodovinskimi prispevki je pomembno osvetlil zgodovino tigrovskega gibanja na Primorskem, posebej še v Slovenski Istri, s čimer se ni tako obsežno in poglobljeno ukvarjalo ravno veliko drugih raziskovalcev zgodovine TIGR-a. V zadnjih dveh letih je dr. Salvator Žitko s svojimi dognanji in raziskavami o zgodovini TIGR-a dal vodilni ton dvema pomembnima simpozijema o zgodovini TIGR-a, ki ju je organizirala Območna enota Slovenska Istra v sodelovanju tudi z drugimi priznanimi zgodovinarji.
Društvo TIGR Primorske podeljuje Zlato plaketo, to je najvišje priznanje društva, dr. Salvatorju Žitku, ker je s svojim izjemno bogatim strokovno zgodovinskim delom pomembno prispeval k boljšemu poznavanju zgodovine TIGR-a in s tem k večji prepoznavnosti delovanja Društva TIGR Primorske v širšem slovenskem prostoru. V našem društvu izredno cenimo dognanja zgodovinske stroke, saj le na strokovno preverjenih dejstvih lahko gradimo ocene dogodkov iz preteklosti. In prav v tem segmentu izjemno cenimo bogato in žlahtno delo zgodovinarja dr. Salvatorja Žitka.

Kontakt

Društvo TIGR Primorske, Goriška c. 17, 5270  Ajdovščina, Slovenija

e-mail: drustvo.tigr@siol.net